Thursday, October 25, 2007

E-C words

Anyone cares to verify as well as to fill those missing words?

Thanks.


61) ministry ?

62) dynamic huo2 li4 or shen1 qi4

63) assurance of salvation que1 bao3 de2 jiu4

64) potential qian3 li4 or qian3 nen2

65) conclusions zong3 jie2

implications ying2 xiang3

66) politics zhen4 zhi4

67) apologetics hu4 jiao4

68) Canonization of the Bible shen4 jing4 de1 bian zhi4

69) Church growth jiao4 hui4 de zhen1 zhang3

70) secularism ?

71) postmodernism

72) technology

73) liberalism

74) cost of discipleship

75) conviction

76) condemnation

77) guilt conscience

78) godly sorrow

79) worldly sorrow

80) fear of God

No comments: