Monday, October 29, 2007

E-C words

Beatrice and David (or rather his dad!) have graciously helped me with some of the words.

61) ministry SHI GONG

62) dynamic DONG LI or huo2 li4 or shen1 qi4

63) assurance of salvation JIU SHU DE PING JU or que1 bao3 de2 jiu4

64) potential qian3 nen2 or qian3 li4 潜能

65) conclusions zong3 jie2 总结

implications HAN YI 含义 ying2 xiang3

66) politics zhen4 zhi4 政治

67) apologetics BIAN HU 辩护 hu4 jiao4

68) Canonization of the Bible shen4 jing4 de1 bian zhi4

69) Church growth jiao4 hui4 de zhen1 zhang3 教会成长

70) secularism SHI SHU LUN 世俗论

71) postmodernism HOU XIAN DAI ZHU YI 后现代主义

72) technology ZHI SHU 技术

73) liberalism ZI YOU ZHU YI 自由主义

74) cost of discipleship

75) conviction XIN NIAN 信念

76) condemnation ZE BEI 责备

77) guilt conscience ZUI ZHUANG LIANG XIN 罪状良心

78) godly sorrow SHEN SHENG AI TONG 神圣哀痛

79) worldly sorrow SHI JIAN DE AI TONG 世间的哀痛

80) fear of God DUI SHANG DI DE JINGWEI 对上帝的敬畏

No comments: