Tuesday, October 9, 2007

English-Chinese

i received this batch of new words from meohwa, who has kindly included the tonal sound.

i hope to consolidate the earlier words with this batch.

Anyone who has new words to contribute - even one - do just send thru the comment section. It will be helpful to learners like me!

-----------------------


1) bible study = Cha(2) jing(1)

2) Prayer Meeting = Dao(3) Gao(4) hui(4)

3) sunday service = zhu(3) ri(4) chong(2) Bai(4)

4) Cell Group = xiao(3) zu(3) xi(4) bao(1)
(Cell = xi bao , small group = xiao zu)

5) Christmas = sheng(4) dan(4) jie(2)

6) Easter = Fu(4) huo(2) jie(2)

7) Good Friday = shou(4) nan(4) jie(2)

8) santa Claus = Sheng(4) Dan(4) lao(2) ren(2)

9) Saints = Sheng(4) tu(2)

10) Spiritual Warfare = Shu(3) Ling(2) zhen(1) Zhan(4)
(Spiritual = Shu Ling, warfare = zhen zhan)

11) Satan = Mo gui / Sa (3) dan (4)

12) Praise and worship = Jing (4) Bai (4) zan (4) Mei (3)

13) Pray Unceasingly = Bu(4) Zhu(4) de(4) dao(3) gao(4)

14) Prince of Peace = Ping(2) an(1) de(4) jun(1) wang(2)

15) Give Thanks = Gan(3) En(1)

16) Dificulty = Kun(4) Nan (2)

17) Fast and Pray = Jing(4) Shi(2) dao(3) gao(4)

18) Yaweh = Ye(2) He (2) Hua(2)

19) Faith = Xin(4) Xin(1)

20) hope = xi(1) wang(4)

21) Persevere = Ren(3) Nai(4)

1 comment:

dave said...

haha me learning too